• No products in the cart.
Proceed to Checkout

Amuri di Fimmina e Amuri di Matri

Nino Martoglio

– Mamma, non sacciu cc’haju, stamatina!…
– Gesuzzu!… Chi ti senti, amuri santu?!…
– Mi sentu ca vurrìa sbuttari ‘n chiantu,
e ‘ntra lu pettu comu na’ virrina!
– Figghiuzzu, e comu fazzu?… Vih, chi scantu
ca mi sta’ dannu, cori miu, chi spina
ca mi metti!… Ma tu, ccu dd’acquazzina,
com’è c’arsira firriásti tantu?…
Ora, si si’ malatu, comu fazzu,
ammenzu ‘sta campagna, a la stranìa?
– Mamma, chi dici?… Non è malatia…
mancu ju stissu sacciu chi mi sentu…
vurrìa chiànciri e poi… sugnu cuntentu…
– Vih, Matri Santa, chi niscisti pazzu?

 

– No, mamma bedda, ca non è pazzia…
(‘Sta cosa ca si’ tanta scantulina!…
Ju pinsava a sfuàrimi ccu tia!…)
– E sfoga, sì, ma levami ‘sta spina,
non mi tèniri chiù ‘ntra ‘st’agunia!…
Chi ti successi?…– Sai… ‘ntra dda casina
giàlina… arsira, versu a’Virmaria…
jennu a marvizzi… arreri ‘na vitrina…
vitti… – Beddamatruzza, òcche briganti?!…
– No!… ‘Na picciuttedda ca parìa ‘na fata!…
E mi guardò ccu ‘mparu d’occhi tanti!…
Stanotti non durmivi… a matinata
scappavi agghiri ddà… – Non c’era!… (Avanti,
‘u vidi?… A mia m’aurta, ‘ssa risata!)

 

– Figghiuzzu, ridu pirchì avìa pinsatu
a tanti cosi brutti, amuri miu!…
Ti senti moddu ca si’ ‘nnamuratu…
Chi t’haju a diri?… Non vurrissi Diu…
– Di chi?… – Ca… di cascàrimi malatu!
– Malatu, sì… Però, siddu la viju,
sugnu sicuru ca ripigghiu ciatu!
Macari lu pitittu mi finìu!…
– Sèntimi, beddu, e poi ti nn’arriordi
di ‘sti paroli, pirchì non ti ‘ngannu:
Non ci passari chiù, ca ti la scordi!…
– Chi?… Mamma!… – E no… Però t’arraccumannu!…
Mi pari ca vai a ligna senza cordi
e po’ patiri quarche disingannu!

 

– Chi senti diri?… – Chidda àvi dinari,
marcia ccu lu munzù e li cammareri,
e siddu un jornu ti putissi amari,
chi ci apprisenti, tu, ca non pusseri?…
– Mammuzza bedda, chi mi fa’ pinsari?…
‘Nnunca pirchì mi guarda, di ddà arreri?
– Ca… forsi lu farà pri si spassari,
comu fannu ‘ssi genti furasteri…
– No, mamma, tu, accussì mi fa’ muriri,
mi mittisti ‘na spina ‘ntra lu cori…..
‘sti cosi brutti non mi l’âvi a diri!…
– Ju ti vurrissi chinu di trisori:
siddu ti parru d’accussì vordiri
ca mi spaventu siddu po’ mi mori!

 

– Mamma, ci pensi?… Nn’avevi ragiuni!…
– Accúra, figghiu, non ti scummigghiari!…
– Mi lassau malatu ‘ntra ‘sta gnuni,
e mancu manna chiù, pri si ‘nfurmari!…
–Aspetta, beddu, chiudu ‘stu barcuni!…
– Calmati, forsi ‘un ‘ávi a cu’ mannari…
– No, mamajedda, ca non c’è ragiuni;
siddu m’amassi sapissi truvari!…
Amuri passageru, di vinnigna!…
Dicevi beni, tu, santi palori!…
Vinni pri vinnignárisi la vigna,
si vinnignò macari lu me’ cori,
lassò li fogghi giàlini e li ligna,
e non ci pensa chiù, cu’ mori mori!

 

Scroll to top