• No products in the cart.
Proceed to Checkout

‘U toccu

Nino Martoglio

(’ntra la taverna d’ ’u zû Turi ’u Nanu)
– Attoccu ju… vintottu ’u zû Pasquali…

Biviti? – Bivu, chi nun su’ patruni?

– Tiniti accura… vi po’ fari mali…

– Maccu haju a’ casa!… – E ju scorci ’i muluni!…

– Patruni fazzu… – A cui? – A Ciccu Sali

– Ah!… E sutta? – A Jabicheddu Tartaruni.

– (A mia ’mpinniti?… A corpa di pugnali

finisci, avanti Diu!…) – ’Stu mmuccuni,

si quannu mai, ci ’u damu, a Spatafora?…

– Troppu è, livaticcinni un ghiriteddu.

– Nni fazzu passu! – A cui?… Nisciti fora!…

A mia ’stu sfregiu? – A vui tintu sardaru!…

– Largu! – Largu! – Sta’ accura! – ’U to’ cuteddu!…

– Ahjai, sant’Aituzza!… M’ammazzaru!

Scroll to top